ZAPRASZAMY DO MIELNA

Zasady Rezerwacji

Przy rezerwacji wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 30% ceny pobytu,
płatny w ciągu 3 dni roboczych.
Pozostałą należność za zarezerwowany czas pobytu należy
uregulować w dniu przyjazdu

W przypadku rezygnacji z rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi.

 

Regulamin pobytu w Ośrodku

Rezerwacja pobytu w naszym ośrodku jest równoczesne z wyrażeniem zgody na poniżej zamieszczone warunki pobytu.

I. ZASADY WYNAJMU

1. Ośrodek świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania bez dodatkowych usług wymaganych w obiektach hotelowych.

2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 11:00 ostatniego dnia pobytu.

3. Każda osoba mieszkająca w Ośrodku zostaje zameldowana w książce meldunkowej Ośrodka zgłoszonej w Urzędzie Gminy Mielno, w związku z tym po przyjeździe należy przedstawić ważny dokument tożsamości (dowód osobisty; legitymację szkolą lub studencką, legitymację z ZUS) i przedstawić go w recepcji, a po zameldowaniu odebrać wraz z dowodem uiszczenia opłaty miejscowej - (1,80 doba za osobę).

 

4. Dokumentem upoważniającym do korzystania z usług w naszym Ośrodku jest dowód wpłaty potwierdzający zapłatę zadatku na rachunek bankowy oraz potwierdzenie rezerwacji.

 

5. Uregulowanie całkowitego kosztu pobytu ( gotówką) winno nastąpić najpóźniej w dniu przyjazdu. W dniu przyjazdu pobierana jest również kaucja w kwocie ustalonej podczas dokonywania rezerwacji.

6. Ilość osób przebywających w domkach nie może przekraczać ilości osób mających opłacony pobyt.

7. Jeżeli personel stwierdzi, że w domku przebywają osoby, które nie mają opłaconego pobytu, koszt za ich pobyt ponosi osoba zameldowana.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU

8. Wykonanie usługi polega na przekazaniu czystego i wysprzątanego domku gotowego do użytkowania i następuje poprzez przekazanie kluczy oraz informacji o wyposażeniu i stanie technicznym pomieszczeń w obecności personelu Ośrodka.

9. Oddanie domku  przez klienta w dniu wyjazdu następuje na zasadach takich jak podczas wydawania domku do użytkowania, czyli zdanie kluczy oraz sprawdzenie przez personel stanu technicznego pomieszczeń oraz wyposażenia.

10. Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (późniejszy przyjazd lub wcześniejsza rezygnacja z pobytu-nie wynikająca z przyczyn zawinionych ze strony Ośrodka) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych.

11. Pozostanie na terenie Ośrodka po godzinie 11:00 ostatniego dnia pobytu powoduje konieczność opłacenia kolejnej doby, a także nie gwarantuje możliwości przedłużenia pobytu.

12. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników Ośrodka.

 

13. Wszelkie usterki zauważone w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać na bieżąco pracownikom recepcji. Usterki będą na bieżąco usuwane przez konserwatora.

14. Uwagi wniesione po zakończeniu świadczenia lub w dniu wyjazdu nie będą rozpatrywane..

15. Za uszkodzenia lub zagubione przedmiotów oddanych do użytkowania wczasowicze ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.

16. Opłata za zgubiony klucz 50 zł/sztuka.

17. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach  przedmioty wartościowe i środki pieniężne, dlatego należy zachować należytą staranność związaną z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.

18. Ciszę nocną w godzinach od 22.00 do 7.00 rano.

19. Osoby zakłócające spokój i porządek w Ośrodka,  mogą być z niego usunięte bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.

20. Utrzymanie czystości w domku i na przynależnym tarasie należy do użytkowników domku. Za przekazanie nieposprzątanego domku, pobierana jest opłata wys. 200 zł.

21. Nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych, np.: awarie. Jednocześnie  informujemy, że w przypadku awarii lub usterki wynajmujący ma  prawo bez  zgody najemcy wejść do domku celem  jej usunięcia .

22. Na terenie ośrodka mogą przebywać tylko osoby w nim zameldowane. Nie wyrażamy zgody na przebywanie osób nie zamieszkałych w ośrodku.

23. Zezwolenie na pobyt w Ośrodku zwierząt domowych możliwy jest jedynie po uprzednim zgłoszeniu tego faktu i otrzymaniu zgody podczas rezerwacji oraz ostatecznie podczas przyjazdu i weryfikacji danego zgłoszenia  z dokonaną wcześniej rezerwacją, za dodatkową dopłatą. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt na spacery poza teren Ośrodka. Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą oraz materialną.

24. Parkowanie pojazdów odbywa się wyłącznie na wyznaczonych miejscach parkingowych. Parking  jest płatny - 10 zł za samochód na dobę. Właściciel wyrazi zgodę na parkowanie drugiego samochodu jeśli będą wolne miejsca parkingowe za dodatkową opłatą.

25. Właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na terenie Ośrodka pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

26. W przypadku rezygnacji z usługi w terminie kwota  wpłacona na poczet rezerwacji  nie podlega zwrotowi.

27.Ośrodek zastrzega sobie prawo rezygnacji z rezerwacji pobytu bez podania przyczyny  z przyczyn uzasadnionych i niezależnych od ośrodka do 4 tygodni przed planowanym przyjazdem. 
W przypadku rezygnacji z pobytu w trakcie jego realizacji, ośrodek nie dokonuje zwrotu opłat za poniesione świadczenia.

28. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz smażenia ryb. W przypadku stwierdzenia nie dostosowania się do powyższego – gość ponosi koszty dezynfekcji domku i płaci karę 1000 zł.

29. Zezwala się na rozpalenie grilla wyłącznie w odległości 2m od domku. Osoba rozpalająca grilla zobowiązana jest również do zagaszenia go i nadzorowania podczas palenia.

30. Wszelkie odpady z domków należy umieszczać jedynie w kontenerach znajdujących się w  wyznaczonych miejscach na terenie Ośrodka.

31. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

32. Ośrodek zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany cennika w przypadku wzrostu kosztów ponoszonych przez ośrodek.

33. Parking na terenie ośrodka płatny 10 zł za dobę.

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

33. Regulamin Ośrodka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie:

– na stronie internetowej http://mielno-domki.com

– w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta przy czynnościach rezerwacyjnych.

34. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.

35. Personel Ośrodka służy Państwu wszelką pomocą i jest do Państwa dyspozycji.